Oudercommissie

Aan de school is een oudercommissie verbonden, die ten doel heeft:

“de relatie tussen de ouders, het bevoegd gezag, de

medezeggenschapsraad en de school te bevorderen en

wel op zodanige wijze dat de werkzaamheden van de

oudercommissie aan het optimaal functioneren van het

onderwijs bijdragen”.

De oudercommissie bestaat uit 3-5 ouders. Zij verleent, in overleg
met de MR, medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst- en Paasvieringen, sport – en spelactiviteiten, versieren van de gang etc.

Onze oudercommissie bestaat uit:
Sandra den Dunnen
Brigitte Verhoeven