Verlof en verzuim

De directie is bevoegd om maximaal 10 extra vrije dagen per jaar goed te keuren, echter uitsluitend op grond van wettelijke criteria. Er worden nogal wat eisen gesteld aan de gronden, waarop dat verlof toegekend gebaseerd en toegekend mag worden. In het kort gezegd kan verlof worden toegekend bij bepaalde feestelijke gelegenheden zoals een huwelijk van een familielid tot en met de derde graad. Of een 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders. Ook in geval van overlijden van naaste familie wordt verlof toegekend voor bepaalde periode.

Uitgebreide voorwaarden treft u aan bij het “aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties andere gewichtige omstandigheden tot ten hoogte 10 schooldagen per jaar”. De directie van CBS Zwingelspaan stelt zich op het standpunt, dat de wettelijke bepalingen strikt gevolgd moeten worden teneinde een weloverwogen en verantwoorde eindbeslissing te kunnen nemen, zonder dat er sprake is van enige willekeur of ongelijke kansen. In de bepaling is opgenomen dat de directie bevoegd is om een beslissing te nemen. Daar wordt mee bedoeld: een beslissing op grond van de bepalingen.

Mocht u het als ouders/verzorgers niet eens zijn met het genomen besluit, dan kunt u bezwaar aantekenen.