Medezeggeschapsraad

De MR houdt zich bezig met de beleidszaken op schoolniveau.

Indien er zaken betreffende het schoolbeleid ter vergadering worden ingebracht, heeft ieder lid instemmings- en/of adviesrecht.
Bij diverse onderwerpen zijn deze rechten voor de verschillende vertegenwoordigingen niet gelijkluidend. Voor info : http://www.infowms.nl/
Indien u zaken aangaande het schoolbeleid wenst in te brengen, willen wij u adviseren dit schriftelijk of via ons mailadres te doen. Wij kunnen het dan op onze eerstvolgende vergadering als zijnde “ingekomen stuk” behandelen.

Wij maken deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting. Hierbinnen houden wij ons bezig met beleidszaken op stichtingsniveau en worden de ouders vertegenwoordigd. De ouders van CBS Zwingelspaan en de Singel worden vertegenwoordigd door mw. M. den Hollander (oudergeleding). De leerkrachten worden van beide scholen vertegenwoordigd door mw. C. vd Meer.

Voor info : http://www.stichtingdewaarden.nl/.

Ook hier geldt dezelfde regelgeving ten aanzien van instemming en advies binnen de wms. (wet medezeggenschap scholen) als voor de school- medezeggenschapsraden.

De notulen van de MR worden vanaf heden naar alle ouders per mail gestuurd.

De M.R. van onze school bestaat uit een aantal ouders en een aantal leerkrachten.

  • Mevr. J. Bom-Crezee (voorzitter, namens de ouders)
  • Mevr. J. Maat-Knook (lid, namens de ouders)
  • Mevr. M. Maris-Roelse (namens de school)
  • Mevr. G. den Hollander-de Wit (namens de school)
  • Dhr. R. Hoekman (adviserend, namens de school)